licznik odwiedzin: 
114631
Fundusze unijne

58-300 Wałbrzych
Al. Wyzwolenia 12/2
tel./fax. 748423459

Użytkowników on-line: 1

I. Administrowanie nieruchomością wraz z obsługą księgową nieruchomości.

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Administrowanie nieruchomością i wykonywanie czynności operacyjnych związanych z jej użytkowaniem w zakresie zleconym przez Zarząd Wspólnoty.
Wszelkie decyzje dotyczące nieruchomości podejmowane są przez Zarząd Wspólnoty.
Czynności związane z administrowaniem powierzchnią wspólną objęte zakresem naszej oferty:

1. Kontrola utrzymania porządku i czystości w nieruchomości wspólnej tj. klatkach schodowych, strychach, piwnicach, pralniach i pomieszczeniach technicznych.

2. Kontrola utrzymania porządku i czystości na terenie otaczającym nieruchomość, a w szczególności oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

3. Dbałość o bezpieczeństwo budynku i jego mieszkańców poprzez:
3.1. Dokonywanie okresowych przeglądów technicznych instalacji i urządzeń zgodnie z wymogami ustawy "Prawo budowlane".
3.2. Dokonywanie napraw bieżących, robót konserwacyjnych i robót związanych z usuwaniem skutków awarii, oraz kontrola ich wykonawstwa.
3.3. Ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej "OC".

4. Dokonywanie remontów objętych planem, na mocy uchwał podjętych przez właścicieli lokali.

5. Wykonywanie innych czynności określonych uchwałami Wspólnoty, podjętymi zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

6. Terminowa realizacja płatności z konta bankowego Wspólnoty za dostawy i usługi.

7. Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej zgodnie z art. 28, ust. 1, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. nr 85, poz. 388 z póź.zm.) w formie książki przychodów i rozchodów.

8. Ewidencja i kontrola wydatków na koszty utrzymania nieruchomości.

9. Wyliczenie poszczególnym właścicielom lokali wysokości zaliczek (opłat) na koszty utrzymania nieruchomości i z tytułu świadczeń indywidualnych oraz wystawianie rachunków z tymi naliczeniami w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej.

10. Ewidencja wpłat zaliczek dokonywanych przez Członków Wspólnoty oraz kontrola ich prawidłowości i terminowości.

11. Windykowanie należności w postępowaniu upominawczym.

12. Dokonywanie okresowych rozliczeń z zaliczek pobranych na:
- wod-kan - rozliczenie kwartalne
- c.o. - rozliczenie roczne po zakończeniu sezonu grzewczego

13. Przygotowanie rocznych rozliczeń wykonania założeń planu wpływów i wydatków na koszty utrzymania nieruchomości oraz kosztów poszczególnych pozycji świadczeń indywidualnych za rok ubiegły.

14. Przygotowanie dla potrzeb Wspólnoty okresowych sprawozdań finansowych i raportów o strukturze wpływów i wydatków.

15. Składanie i podpisywanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej dla potrzeb Urzędu Skarbowego, GUS i innych organów, sprawozdań finansowych i statystycznych z działalności Wspólnoty Mieszkaniowej.

16. Na każde życzenie mieszkańców (właścicieli lub najemców) organizowanie spotkań w budynku Wspólnoty, w celu bezpośredniego kontaktu z jego mieszkańcami i zaradzeniu ich problemom.